Sukhumi or Sokhumi – Abkhazia

Sukhumi or Sokhumi – Abkhazia Sukhumi or Sokhumi – Abkhazia Sukhumi or Sokhumi – Abkhazia Sukhumi or Sokhumi – Abkhazia Sukhumi or Sokhumi – Abkhazia suxom Sukhumi or Sokhumi – Abkhazia